الثلاثاء، 8 ديسمبر 2009

ماجیدی مۆڵ پێویستی بهكارمهنده


ماجیدی مۆڵ پێویستی بهكارمهنده ه
ماجیدی مۆڵ لهههولێر رایدهگهیینێت كه پێویستی بهم كارمهندانهی لای خوارهوهیه لهههردوو رهگهزهكه:

1ـ ژمێریارێك

2ـ كهسێك بۆ ناو هۆڵی یاری

3ـ كهسێك بۆ كافتریا

4ـ كهسێك بۆ سكرتاریهت

بهو مهرجهی كه زمانی ئینگلیزیو عهرهبیو كوردی بزانێتو شارهزایی ههبێت لهبواری كۆمپیوتهر

بۆ زانیاری زیاتر پهیوهندیبكهن بهم ژماره تهلهفونهوه 07702888802

وهرگیراوه لهرۆژنامهی خهبات ژماره 3338


ليست هناك تعليقات: