الأحد، 27 ديسمبر 2009

كۆمپانیای ارچ یونفیرت پێویستی به‌ كارمه‌نده‌

 كۆمپانیای ارچ یونفیرت كوردستان پێویستی به چوار ئهندازیاری كشتوكاڵی ههیه، بۆ پارێزگاكانی (گهرمیان، سلێمانی، دهۆك، ههولێر)

مهرجهكان:
1- شارهزایی لهزمانی عهرهبی ههبێت
2- تهمهنی له سی ساڵ زیاتر نهبێت
3- مۆڵهتی لێخوڕینی سهیارهی ههبێت

ئهوانهی خوازیارن c.vیهكانیان بنێرن بۆ ئهم ئیمیله:
ardarbil@yahoo.com

بۆ زانیاری زیاتر پهیوهندیبكهن بهم ژماره مۆبایلهوه:
07504557956

ليست هناك تعليقات: