الثلاثاء، 8 ديسمبر 2009

ناوه ندی ئاینده بۆ پرسه کانی گهنج، پێویستی به دوو کارمهندی کچ ههیه.


www.aynda.org


اوهندی ئاینده بۆ پرسهکانی گهنج، پێویستی به دوو کارمهندی کچ ههیه.

ناوهندی ئاینده بۆ پرسهكانی گهنج پێویستی به دوو كارمهندی كچ ههیه بۆ ئۆفیسی سهرهکی ناوهند ، له شاری ههولێر.

*مهرجهکانی وهرگرتن بهم شیۆهی خوارهوه یه

1- تهمهنی لهنێوان 20 ساڵ تا 28 ساڵ بێت

2- دهرچووی پهیمانگا یان زانكۆ بێت

3- شارهزایی زمانی كوردی و عهربی بێت، ئهگهر زمانی ئینگلیزی بزانێت چانسی ورهگرتنی زیاتری دهببێت.

4- شارهزایی له كۆمپیوتهر ( ۆرد، پاور پوینت، ئهنتهر نێت) ههبێت .

*تێبینی كاتی دهوام له 9:00 بهیانی تا 2:00 پاش نیوهرۆ دهبێت

*موچهی مانگانهی بهپێی لێهاتویی و بهتوانایی خۆی دهبێت .بۆ پهیوندی کردن : 07504631197

یان بهئیمهیڵی: haval_zagros@yahoo.com

ليست هناك تعليقات: