الخميس، 21 يناير 2010

ۆمپانیای (قید التاسیس) پێویستی بهكارمهنده بۆ ئهم پۆستانهی خوارهوه:

كۆمپانیای (قید التاسیس) پێویستی بهكارمهنده بۆ ئهم پۆستانهی خوارهوه:

1ـ بهرێوهبهری هونهری دڵنیایی(تامین) بهمهرجێ

ـ ئهزمونی له 10 ساڵ كهمتر نهبێ
ـ باشتره گهر ههڵگری بروانامه بێت لهبواری دڵنیاییو شارهزابێت لهئیدارهو نوسراوی جۆراوجۆر
ـ باشوایه چهند زمانێك بزانێت عهرهبیو ئینگلیزیو كوردی
ـ شارهزابێت لهكۆمپیوتهر
ـ تهمهنی لهنێوان 30 بۆ 50 ساڵی دابێت

2ـ یاریدهدهری نوسینی دڵنیای بهمهرجێ:

ـ باشتره گهر ههڵگری بروانامه بێت لهبواری ئهندازیاری شارستانی
ـ باشوایه چهند زمانێك بزانێت عهرهبیو ئینگلیزیو كوردی
ـ شارهزابێت لهكۆمپیوتهر

3ـ سكرتێرهیهك بهمهرجێ

ـ چهند زمانێك بزانێت عهرهبیو ئینگلیزیو كوردی
ـ شارهزابێت لهكۆمپیوتهر
ـ ئهزمونی له 3 ساڵ كهمتر نهبێت

4ـ ژمێریارێك بهمهرجێ

ـ چهند زمانێك بزانێت عهرهبیو ئینگلیزیو كوردی
ـ شارهزابێت لهكۆمپیوتهر
ـ ئهزمونی له 3 ساڵ كهمتر نهبێت

ئهو كهسانهی خوازیارن دهتوانن سیڤی خۆیان بۆ ئهم ناونیشانه بنێرن:hr@awnic.com

وهرگیراوه له رۆژنامهی خهبات ژماره 3378

ليست هناك تعليقات: