الخميس، 21 يناير 2010

كۆمپانیای (CNLC)پێویستی بهچهند كارمهندێكه ب


كۆمپانیای (CNLC)پێویستی بهچهند كارمهندێكه ب

ۆمپانیای (CNLC)پێویستی بهچهند كارمهندێكه بۆ ئهم بوارانهی خوارهوه:

1ـ سێ ئهندازیاری بواری جیۆلۆجی،كارهباو میكانیك، نهوت بهمهرجێك زمانی ئینگلیزی بزانن

2ـ ههشت كرێكاری گهنجی بههێزو بهتواناو گوێڕایهڵ
3ـ یهك ههڵسوڕێنهری(كارگێڕ)كاری كۆمپانیا، بهمهرجێ شارهزاییهكی باشی ههبێت لهزمانی ئینگلیزی(بهقسهكردنو نوسین) شارهزایی لهكۆمپیوتهر ههبێتو لهشاری ههولێربێت
4ـ چوار شۆفێری لۆری، بهمهرجێ مۆڵهت نامهی شۆفێرییان ههبێت.
5ـ دوو قوتابی زانكۆ بهمهرجێ چوار كاتژمێر كاربكهن لهئۆفیس، بهمهرجێ زمانی ئینگلیزی بزاننو دانیشتوی شاری ههولێربن

ئهو كهسانهی خوازیارن دهتوانن سیڤی خۆیان رهوانهی ئهم ناونیشانه بكهن:cnlc.company@yahoo.com

بۆزانیاری زیاتر دهتوانن پهیوندیبكهن بهم ژماره تهلهفونهوه: 07503131163

دواكات بۆ وهرگرتنی سیڤییهكان 28/10/2010

وهرگیراوه له رۆژنامهی خهبات ژماره 

ليست هناك تعليقات: